top of page
 1. Права и задължения на страните

U

 • Задължения на дизайна на инструмента за писалка

U

 1. Дизайнът на Pen Tool ще организира фотосесията съгласно уговорения график, местоположение, както е посочено.

 2. За всички издънки на открито Pen Tool Design трябва да предоставят само собствено оборудване, освен ако двете страни не са уговорили писмено.

 3. Окончателните снимки / изображения / видеоклипове, както е договорено, ще бъдат предоставени на Клиента само след като бъде извършено окончателното плащане.

 4. Всеки продукт, артикул, предоставен от клиента на Pen Tool Design за целта на снимката, може да бъде третиран като собственост на клиента с пълна конфиденциалност и върнат на клиента след завършване на снимката.

U

U

U

 • Задължение на клиента

U

 1. Клиентът осигурява писмено да съобщи всички изисквания, свързани със стрелбата, на Pen Tool Design 7 дни преди Pen Tool Design да започне възлагането.

 2. Клиентът трябва да предостави на Pen Tool Design цялата необходима информация, продукти, модел, място или всякакви други уговорени елементи, което е необходимо, за да може Pen Tool Design да изпълни задължението си. Такава информация, продукти, модел, място или всякакви други артикули се предоставят от Клиента във взаимно договорено време. Всяко забавяне от страна на Клиента при предоставяне на информацията, продукта, модела, мястото или всякакви други уговорени елементи или изпълнение на неговите отговорности ще доведе до еквивалентно удължаване на графика.

 3. Всяка обратна връзка или коментар за преглед се съобщава от клиента на Pen Tool Design в писмена форма в рамките на 5 работни дни, за да може The Design Tool Design да включи тези промени след производството и да изпълни задълженията си.

 4. Клиентът гарантира, че плащанията се извършват по дизайна на Pen Tool, както е уговорено в Поръчката за покупка / фактура / търговско предложение.

U

U

U

2. Собственост

U

 1. Пълните авторски права на снимките, изображенията, видеоклиповете ще останат при Pen Tool Design, по всяко време, по целия свят.

 2. Дизайнът на Pen Tool запазва всички права, заглавие и интерес върху снимките, включително, без ограничение, всички права върху интелектуалната собственост върху тях.

 3. Всички промени или подобрения в постпродукцията, промени, модификации, подобрения, направени на снимките / видеоклиповете / изображенията по време на срока, независимо дали в резултат на обратна връзка от Клиента и дали по искане на Клиента или не, и дали или не платени от клиента, ще бъдат собственост на The Pen Tool Design. Нищо в настоящото споразумение няма за цел да прехвърли каквито и да било права на собственост или каквито и да е права на интелектуална собственост или авторски права на Клиента или трета страна.

U

U

U

3. Употреба

U

 1. Лицензът за използване влиза в сила от датата на плащане на съответната (ите) фактура (и). Не може да се използва снимките / изображенията преди плащането в пълен размер на съответните фактури, без писменото разрешение на Компанията. Всяко разрешение, което може да бъде дадено за предходна употреба, ще бъде автоматично отменено, ако не бъде извършено пълно плащане до датата на падежа или ако Клиентът бъде поставен в синдик или ликвидация.

 2. Когато използването на снимките / изображенията е ограничено, разрешението за използване на Снимките за други цели обикновено се дава след заплащане на допълнителна такса, която ще бъде договорена взаимно, преди такава употреба.

U

U

U

4. Изключителност

U

 1. Клиентът може да бъде упълномощен да публикува снимките, изображенията, с изключение на всички други лица, включително The Pen Tool Design. Въпреки това, Pen Tool Design си запазва правото във всички случаи да използва снимките по какъвто и да е начин по всяко време и във всяка част на света за целите на рекламата или насърчаването на бизнеса по друг начин.

U

U

U

5. Поверителност

U

 1. Дизайнът на Pen Tool ще бъде поверителен и няма да разкрива на трети страни или може да използва материали или информация, предоставени от клиента, с цел изпълнение на задължението им.

 2. Клиентът е длъжен да пази поверителност и да не разкрива на трета част, своите служители или дъщерни дружества, или може да използва материали или информация, предоставени от The Pen Tool Design, с цел изпълнение на тяхното задължение.

U

U

U

6. Обезщетение

U

 1. Клиентът обезщетява дизайна на Pen Tool от всички разходи, загуби, щети, задължения или всякакви разходи, възникнали по какъвто и да е начин от възпроизвеждането, без подходящи права за възпроизвеждане на всяко изображение, предоставено на клиента от Pen Tool Design.

 2. Клиентът се уверява, че са получени всички необходими права, издания на модели, освобождаване на местоположение или съгласие, които могат да бъдат необходими за възпроизвеждането, и се признава, че Pen Tool Design не дава гаранция или ангажимент, че такива права, издания на модели, освобождаване на местоположение или са получени или ще бъдат получени съгласия дали във връзка с използването на имена, хора, търговски марки, регистрирани или авторски дизайни или произведения на изкуството, изобразени на каквото и да е изображение, снимка. В случай, че изображението, издадено или възпроизведено от или с пълномощието на Клиента, тогава Клиентът ще обезщети компанията срещу всякакви загуби или щети, производства или разходи, когато такива права, освобождаване или съгласие не са получени.

U

U

7. Непреодолима сила

U

 1. Изрично е договорено никоя от страните да не носи отговорност за неизпълнение, забавяне или прекратяване (различно от неплащане на дължими плащания), настъпили поради причини на непреодолима сила, включително война, терористична атака, промяна на закона или някакъв Божи акт и т.н. Всяка такава страна уведомява другата страна в рамките на 10 (десет) дни от настъпването на непреодолима сила. Ако възникне някаква непреодолима сила и доведе до забавяне или неуспех в изпълнението, страните се съгласяват да възобновят изпълнението, след като форсмажорните обстоятелства прекратят, с опция за пострадалата част да удължи графика до продължителността на времето на непреодолима сила. Нищо, съдържащо се тук, не налага задължение на която и да е от страните да уреди трудности при работа.

U

U

U

8. Плащания

U

 1. По отношение на плащането с чек / банков превод, клиентът е длъжен да плати пълната сума предварително . Изстрелът ще започне едва след като парите бъдат кредитирани по банковата сметка.

 2. В случай на дължимо плащане или ако плащането не е извършено в съответствие с горепосоченото, компанията може да отмени проекта и да възстанови щети или, по свой избор, да упражни правото си на лихва от 5% от дължимата сума, приложима на ден от краен срок.

 3. Компанията си запазва правото да спре текущите услуги, като, но не само други, разпространение на изображения, след като някоя фактура, издадена на Клиент, изтече, и също така си запазва правото да информира причината за това на трети страни, на които това спирането на услугата може или не може да повлияе.

U

U

U

9. Допълнителни разходи и усилия

 1. Когато допълнителните разходи и / или усилия са направени от Pen Tool Design в резултат на промени на първоначалните изисквания от страна на клиента или по друг начин по негово искане, клиентът е длъжен да заплати тези допълнителни разходи , съгласно нормалната ставка на компанията , в допълнение към дължимите плащания или договорените прогнозни разходи.

U

U

U

10. Отхвърляне

U

 1. Освен ако предварително не е уговорена такса за отказ, няма право да се отхвърлят снимки след снимките въз основа на стил или композиция.

U

U

U

11. Срок и прекратяване

U

 1. Условията, посочени на тази страница, започват от Датата на влизане в сила на всеки проект и продължават да действат до приключване на услугата и изплащането на всички фактури в пълен размер.

 2. Дизайнът на Pen Tool няма да отменя или прекратява проект, предприет след започването му или в деня на планираното изстрелване, освен ако това се дължи на неплащане на фактура или невъзможност на Клиента да предостави информация, продукти, модели и други уговорена позиция, която е необходима на Pen Tool Design за изпълнение на задълженията си.

U

U

U

12. Право на интелектуална собственост

U

 1. С настоящото не се предоставят права на Клиента и / или неговия служител, дъщерни дружества или трети страни за извършване или предизвикване на извършване, каквито и да било допълнения, манипулации, модификации, изменения, коментари или извлечения от, част от или копиране, възпроизвеждане в по какъвто и да е начин, снимките, изображенията, предоставени от The Pen Tool Design, без съгласието на The Pen Tool Design, дадени в писмена форма, от надлежно упълномощения им представител.

U

U

U

13. Компетентност

U

 1. Всеки правен конфликт или нарушение ще се тълкува и прилага в съответствие с индийското законодателство и всяко производство ще се проведе в Делхи.

U

U

14. Етично и законово съответствие

U

 1. Двете страни се договарят да не се занимават с никаква практика или дейност по отношение на предоставяните услуги и помощ, което е забранено или е в нарушение на приложимия закон в Индия.

U

U

15. Кодекс за поведение

U

 1. Дизайнът на Pen Tool осъжда всеки акт на морално нарушение, който включва както словесни, така и физически. Всяко поведение, свързано със злоупотреба, тормоз или заплаха от какъвто и да е вид, може да отмени проекта или да предприеме правни действия. Pen Tool Design категоризира такива клиенти като „Токсични клиенти“ и ги бойкотира напълно.

U

U

U

U

Важно: Тези условия могат да бъдат променяни или модифицирани без предварителни известия.

bottom of page